ביטוח אובדן כושר עבודה

סוגי אובדן כושר עבודה

אחד מהביטוחים הנפוצים הינו ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה.
המשמעות של הביטוח היא הגנת המבוטח מפני מצב שבו לא יוכל להמשיך בעבודתו עקב איבוד כשירות פיזית או מנטלית. עבור מרבית האנשים המשכורת מהעבודה הינו בסיס הקיום היחיד או העיקרי עבורם ועבור אלו התלויים בהם. אי לכך, אי יכולת לעבוד, מבלי שיצרנו מקור הכנסה חלופי, עשוי לגרום לפגיעה קשה ברמת החיים ולשינוי דרסטי באורחות החיים.
ברשימה קצרה זו נתמקד לא במהות הכללית של ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה, הכוללת בין היתר את דרישות החיתום, תקופת אכשרה וכו'. המיקוד שלנו יהיה דווקא בסוגי כיסויים הנוגעים למה יחשב אובדן כושר עבודה בהיבט סוג העבודה. מיקוד זה בא לתת קצת בהירות בסוגייה מבלבלת או שכלל לא מוכרת למי שמבוטח בביטוח זה.
קיימים 3 הגדרות למה יחשב לאובדן כושר עבודה:
1.    אובדן כושר עבודה אשר כתוצאה ממנו לא יכול המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא. זוהי ההגדרה הבסיסית והכוללנית ביותר ודווקא משום כך זו ההגדרה המיטיבה הכי פחות עם המבוטח ומקנה לו את הכיסוי הנמוך ביותר מבין סוגי הכיסויים השונים של ביטוח זה. הסיבה היא שבמקרים רבים המבוטח אינו יכול לעסוק במקצוע שעסק בעת קרות ארוע הביטוח (אובדן כושר עבודה) אך יכול לעסוק במקצוע אחר. לדוגמא, נגן כינור בפילהרמונית עם יד ימין דומיננטית שנפגע בכף ידו הימנית, באופן שאינו מאפשר לו לנגן בכינור בצורה מקצועית ועדיין באופן שמאפשר לאותו נגן כינור עם אותה פגיעה בכף היד, לעבוד כשומר בקניון, פקיד במשרד ממשלתי מסוים ואולי חשב שכר אם בעבר רכש דיפלומה בתחום זה או יש נכונות להכשירו לכך. זהו הכיסוי הזול יותר מהשלושה. 

2.    אובדן כושר עבודה אשר כתוצאה ממנו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו ונסיונו. כאן מדובר כבר על רמת כיסוי גבוהה יותר ביחס לסוכ הכיסוי ב-1 לעיל. הסיבה לכך היא שתחת הגדרה זו של אובדן כושר עבודה, גם במקרה שסוג הפגיעה, המחלה או הפציעה של המבוטח מונעת ממנו לעבוד בעיסוק שלו בעת חתימת חוזה הביטוח ובעת קרות ארוע הביטוח, וגם אם יכול לעסוק במקצועות מסוימים אחרים, הרי שאם אותם מקצועות אינם סבירים בנסיבות המקרה, עדיין יהיה לנו ארוע ביטוח והמבוטח יהיה זכאי לתגמולים בהתאם למובטח בחוזה הביטוח. 
מילת המפתח להגדרת סוג כיסוי זה היא "סבירות" ולכן גם מדובר בסוג הכיסוי שיכולות להיות לגביו יותר מחלוקות. הסבירות תיגזר מרמת ההשכלה, ההכשרה והנסיון של המבוטח. בחלק מחוזי הביטוח נוטים לתת דוגמאות למהו עיסוק סביר לצורך כיסוי מסוג זה אבל אין הכרח שכך יהיה. עם זאת, הצטברה לא מעט פסיקה בעניין וחברות הביטוח לא ימהרו לייצר מחלוקת בעניין אלא אם מדובר במקרי קצה ממש. 
דוגמא שתמחיש עיסוק חלופי שלא יהיה סביר בנסיבות העניין ולכן לא ימנע תשלומי ביטוח למבוטח הוא מצב לדוגמא בו מרצה באקדמיה שנפגע קולו ולא יכול לשמר את משרתו בגלל העדר יכולת להרצות פרונטלית מול סטודנטים. מרצה שכזה שעשה אובדן כושר עבודה מהסוג השני המתואר כאן, יהיה זכאי לתגמולי הביטוח גם אם בריאותו מאפשרת לו לעבוד בפס יצור של מפעל מזון, שכן עבודת כפיים בפס ייצור אינו תיחשב לצורך העניין כעיסוק סביר למי שהינו אקדמאי שעוסק בהוראה.
נציין, שביטוח כנגד אובדן כושר עבודה, הנעשה דרך קרן פנסיה (ולא כביטוח פרטי עצמאי או דרך ביטוח מנהלים) מתייחס להגדרה שבסעיף זה ללא אפשרות בחירת המבוטח להגדרה צרה יותר (ראה סעיף 1) או הגדרה רחבה יותר (ראו סעיף 3 בהמשך).
3.    אובדן כושר עבודה אשר כתוצאה ממנו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב-5 השנים האחרונות (או העיסוק האחרון בו עסק). 
כיסוי זה נמכר למקצועות מסוימים בלבד, הגם שלא מעטים, שיש יכולת לאפיינם באופן ספציפי יחסית. מכיוון שמדובר בכיסוי הרחב ביותר המיטיב ביותר עם המבוטח, זהו גם הכיסוי היקר יותר מהשלושה. דוגמא למקצוע שיכול להיחשב תחת קורת גג זו הוא מקצוע עריכת הדין. אם מסיבה ליגיטימית כלשהי, איבד המבוטח שעסק בעריכת דין בעת קרות המקרה שמונע ממנו להמשיך לעסוק במקצוע, גם אם הינו בעל תואר בכלכלה ועשוי למצוא עבודה ככלכלן, הוא יכול לבחור שלא לעשות זאת ולהנות מתגמולי הביטוח.


כמה נקודות חשובות להתייחסות:

•    יש לזכור, שבכל מקרה, אם המבוטח בחר לעבוד במקצוע תחליפי, אין הוא יכול להמשיך ולהנות מסך התגמולים להם זכאי במקרה של אובדן כושר עבודה ולא משנה איזה כיסוי רכש מלכתחילה.

•    יש להיות ריאליים. עצם הרכישה של הביטוח אם לא נעשית בצורה התואמת את מקצוע המבוטח ורצונותיו עשויה להתברר בעתיד כחסרת ערך. אם אדם יודע שאין ברצונו לעסוק בדבר מעבר לנגן כינור וחברת הביטוח מאפשרת לו לעשות ביטוח אובדן כושר עבודה מהסוג השלישי, ראוי שישקול גם במחיר של תוספת בפרמייה לעשות את אותו כיסוי נרחב על פני רכישת כיסוי מצומצם יותר מהסוג הראשון לדוגמא. בסופו של דבר, גם אם לא תמיד נסיבות החיים מאפשרים לנו שליטה מלאה בגורלנו, במקומות שיש ביכולתנו להשפיע, כדאי לבדוק הדברים בצורה רצינית כדי למנוע חרטה עתידית. העבודה מהווה חלק חשוב מחיינו ועדיף לא להיות מנווט עקב נסיבות חיים לא צפויות למקום עבודה שלא בחרנו שעשוי לגרום לנו סבל, אם ביכולתנו למנוע זאת מראש. 

•    מעבר לעצם הרצון והאם זה דרוש לנו, לא תמיד נכון לרכוש כיסוי מהסוג השלישי, שכן הדבר גם תלוי בסוג המקצוע בו מדובר כאמור לעיל.

•    במקרה של מבוטח באובדן כושר עבודה דרך קרן פנסיה שכפי שצוין לעיל אין לו יכולת לבחור את סוג הכיסוי וברירת המחדל תהיה כיסוי מהסוג השני, באם יש לו הצדקה ורצון לרכוש כיסוי מהסוג השלישי, הרי שיכול לעשות זאת כביטוח עצמאי ופרמייה נפרדת ספציפית לצורך ההרחבה הכיסויית בלבד.